Tilda Publishing
ϟ Vaata kõiki enerhack projekte → enerhack.ee
 
Energeetika julgeolek ja varustuskindlus
E-õppe kursuse õppekava
Energeetika julgeolek ja varustuskindlus
Õppekavarühm
elektrotehnika ja energeetika

Kursuse kirjeldus
Tänasel päeval on väga oluliliseks faktoriks energeetika valdkonna julgeolek ja varustuskindlus. Paljud energeetika sektori insenerid ja spetsialistid vajavad koolitust, et kohaneda muutuva olukorraga ning õppida juurde uusi lahendusi energeetika valdkonnas ning seejärel viia ellu õpitud tegevused ja lahendused.

Koolituse raames räägime väga olulistest ja aktuaalsetest probleemidest - kas Eestil on tagatud piisav varustuskindlus erinevates energeetika sektorites? Samuti anname ülevaate paljudest energeetikaharudest: kaugküte ja -jahutus, päikesenergia, biogaas ja -metaan, tuuleenergia jt.

Õpiväljundid
Kursuse läbimisel õppur:
- teab Eesti soojus- ja jahutusvarustuse olukorda ja probleeme;
- oskab iseseisvalt luua tervikpilti energeetikaharude rakendustest;
- saab analüüsida energiavarustuse komponente;
- omab teadmisi erinevatest energiaallikatest;
- omab teadmisi uutest energiatehnoloogiatest;
- teab kuidas on võimalik üle minna kohalikele ja taastuvatele energiaallikatele;
- oskab arvutada hoonete primaarenergia tarbimist ja oskab analüüsida seda;
- oskab planeerida energiamajandust.

Õpingute alustamise tingimused
Koolitusele on oodatud energeetika või inseneeria valdkonna õppurid, kes soovivad kohaneda muutuva olukorraga energeetika sektoris. Soovitavalt omandatud tehnikaalane kõrgharidus ning inglise keele oskus mõistmise tasemel.

Õppe kogumaht
50 akadeemilist tundi, sellest 48 tundi on iseseisvat tööd ja 2 tundi testi läbimist.

Õppe sisu
Loengud on eesti ja inglise keeles.

1. Moodul "Kaugkütte- ja kaugjahutussüsteemid"
 1. Kaugkütte roll erinevates EU programmides
 2. Soojussalvestid
 3. Soojuspumpade kasutamine kaugküttevõrkudes
 4. Kaugjahutus - Eestis, Rootsis, Aasias, Kataris, Prantsusmaal, Soomes
 5. Energiatõhusus - kaugküte, kaugjahutus
 6. Geotermaalne energia - Islandi näited ja võimalik kasutus Eestis
 7. Kaugkütte maksumused
 8. Kaugkütte areng maailma erinevates riikides
 9. Päikeseenergia kasutamine kaugküttes
 10. 5.põlvkonna kaugküttevõrgud
 11. Euroopa Liit ja energiaallikate import Venemaalt
 12. Eesti soojusenergia sektori sõltuvus maagaasi impordist

2. Moodul "Gaasiseadmed- ja paigaldised"
 1. Vesiniku arendamine gaasivõrkude abil
 2. Vesiniku võimalik areng Eestis
 3. Biogaasi tootmine reovee baasil
 4. Biometaani tootmine põllumajandusjäätmete baasil
 5. Riigi toetused biogaasi tootmiseks
 6. Biometaani kasutamine transpordi sektoris
 7. Energia salvestus vesiniku näitel

3. Moodul "Ehitiste energiatõhusus"
 1. Energiatõhusus hoonetes
 2. Tehisintellekti võimalik juurutamine energiatõhususe suurendamiseks
 3. Riigi suunad energiatõhususe valdkonnas
 4. Primaarenergia kaalumistegurid ja energiatõhusus
 5. Jääksoojuse kasutamine hoonete küte jaoks

4. Moodul "Soojusallikad ja soojuskeskused"
 1. Sooja tarbevee lahendused hoonetes
 2. Tuumaenergeetika lahendused
 3. Koostootmisjaamade ehitamine
 4. Elektriautode laadimistaristud

5. Moodul „Soojusmajandus"
 1. Innovatiivsed energialahendused
 2. Taastuvenergia allikate kasutamine energeetika valdkonnas
 3. Energiamajandus ja elektrienergia desünkronisatsioon
 4. Nafta energiaallikate varustuskindlus

6. Moodul „Soojusseadmed ja süsteemid“
 1. Eesti päikeseenergeetika
 2. Päikeseelektri parkide arendus
 3. Akud ja superkondensaatorid
 4. Pumphüdroelektrijaamad

Õppekeskkonna kirjeldus
Õpe toimub Enerhack Academy veebiplatvormil. Peale kursusele registreerimist saab õppur ligipääsu loengusalvestustele ning testile.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Lõpetamiseks tingimuseks on testi sooritamine vähemalt 70% tulemusele.
Kursuse lõpetamisel väljastatakse õppurile tunnistus.


Kogu tulu meie koolitustelt suuname laste haridusprojektidele
Energeetikaalane haridusprogramm koolidele
Enerhack Education
tõstame noorte teadlikkust energeetika alal → www.enerhack.education
Energeetika huviring TalTechis
Enerhack Me
energeetika lastele lihtsaks katsete kaudu → www.enerhack.me
© 2021 MTÜ Enerhack Foundation
Tingimused